Slajder oferta

twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, jaki został zapoczątkowany w 2018 roku przez Global Recycling Foundation. Warto z tej okazji przyjrzeć się aktualnym polskim statystykom wytwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, a także skupić na sposobach na ich poprawę. KGL S.A. już teraz czynnie włącza się w działania mające na celu ułatwienie recyklingu i zwiększenie wykorzystania recyklatów.

 

Krótka historia recyklingu tworzyw sztucznych

Pierwszy na świecie system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstał oficjalnie dopiero w 1895 roku w Nowym Jorku. Natomiast w drugiej połowie XX wieku, w wyniku stale rosnącej ilość odpadów z tworzyw sztucznych, podjęto decyzję o rozpoczęciu recyklingu tego typu śmieci. Dziś selektywna zbiórka i powtórne wprowadzenie do obiegu plastiku stało się priorytetem praktycznie na całym świecie. Kolejne państwa deklarują ambitne cele osiągnięcia wysokiego poziomu recyklingu w nadchodzących latach, widząc profity z prowadzenia tego procesu. A korzyści to m.in. ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie zużycie zasobów naturalnych i tym samym wykorzystywanie już dostępnych na rynku tworzyw sztucznych, zamiast wprowadzania nowych. Nie bez powodu organizacja Bureau of International Recycling nazwała surowiec wtórny „siódmym zasobem” i dodała materiał recyklingowy do listy sześciu najważniejszych surowców, jak woda, powietrze, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i ruda [1].

Aktualnośi ilustracje 17 03 2021

 

Postęp zwiększa wykorzystanie tworzyw sztucznych [2]

Wraz z rozwojem gospodarek wzrasta ilość wytwarzanych odpadów, w tym z tworzyw sztucznych. Według Eurostatu w 2018 roku na 77,7 mln ton odpadów opakowaniowych wytworzonych w Unii Europejskiej 19% stanowiły opakowania plastikowe (14,8 mln ton). W porównaniu do 2017 roku nastąpił nieznaczny przyrost tego typu śmieci – o 1,7%. Z rankingu Urzędu Statystycznego UE wynika też, że w Polsce w 2018 roku zebrano 5,47 mln ton odpadów opakowaniowych, z czego 0,98 mln ton to śmieci będące opakowaniami z tworzyw sztucznych (spadek o 5,4% r/r).


Jak na tym tle wyglądają statystyki recyklingu?

Wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych w 2018 roku dla Unii Europejskiej wyniósł 66,3%, z czego 41,5% stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych. Warto w tym miejscu wskazać, że wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych z plastiku obejmuje wyłącznie materiał, który jest poddawany recyklingowi z powrotem w tworzywo sztuczne (recykling / wytwarzanie materiału). Przyglądając się statystykom dla Polski, widzimy, że w 2018 roku wskaźniki recyklingu w naszym kraju wynoszą odpowiednio 58,7% dla odpadów opakowaniowych i 35,7% dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W przypadku tej drugiej wartości zauważalna jest poprawa w porównaniu do 2017 roku (było: 34,6%).

 

Recykling – nieodłączny element XXI wieku

Szansa na zrównoważony rozwój, jaką daje ludzkości w XXI wieku recykling, spowodowała, że proces ten stał się kluczowym elementem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Circular economy w swoim założeniu zmierza m.in. do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, przy czym ilość odpadów powinna być jak najbardziej zminimalizowana. W duchu tej idei Komisja Europejska przygotowała dokument „Europejski Zielony Ład”, który wyznaczył ambitny plan działania na rzecz neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym i założył osiągnięcie celu neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku [3]. Plan wprowadza dla członków UE, w tym Polski, wartości docelowe recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Zgodnie z Dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych do [4]:

  • 2025 roku nałożono obowiązek recyklingu 50% odpadów z tworzyw sztucznych i włączenie do nowo wytwarzanych produktów 10 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;
  • 2030 roku nałożono obowiązek recyklingu 55% odpadów z tworzyw sztucznych, przy czym równolegle wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych mają nadawać się do recyklingu.

 

18 marca jest w KGL codziennie!

Skuteczność realizacji procesu recyklingu wynika przede wszystkim ze stałej współpracy i zaangażowania wszystkich interesariuszy biorących udział w cyklu życia produktu. W związku z tym, na całym świecie powstaje wiele inicjatyw, które mają na celu promowanie dobrych praktyk i edukację w zakresie gospodarki odpadami. Aby zjednoczyć ludzi wokół tej istotnej inicjatywy, Global Recycling Foundation w 2018 roku ogłosiło 18 marca Światowym Dniem Recyklingu.

W KGL S.A. Dzień Recyklingu obchodzony jest codziennie, ponieważ każdego dnia z taśmy produkcyjnej schodzą opakowania dla branży spożywczej wykonane właśnie z recyklatów. Obecnie działania Spółki skupione są na prowadzeniu produkcji opartej o zasady zrównoważonego rozwoju i na promowaniu rozwiązań proekologicznych wśród kontrahentów.

Proponowane przez nas opakowania z recyklatów, stają się szansą dla naszych partnerów i ich klientów do czynnego włączenia się w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy dumni z tego, że KGL rozwijając nowe technologie i dbając o najwyższą jakość usług przyczynia się do coraz mniejszego obciążenia środowiska naturalnego – mówi Lech Skibiński, Wiceprezes KGL S.A.

Swoje proekologiczne podejście do prowadzenia działalności KGL potwierdził w przedstawionej Strategii Spółki na lata 2021–2025, gdzie zobowiązał się do stosowania norm etycznych i odpowiedzialności społecznej. Producent będzie dążył do wprowadzenia do obiegu do 2025 roku opakowań z recyklingu i nadających się do recyklingu. Pozwolą na to: wspomaganie recyklingu tworzyw niekompatybilnych (zamiana struktur wielomateriałowych na mono struktury), projektowanie opakowań i nowych materiałów z myślą o efektywniejszym recyklingu, a także zwiększenie wykorzystania recyklatów do produkcji tych samych bądź innych produktów.

[1] https://www.globalrecyclingday.com/
[2]https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASPAC__custom_667033/default/table?
[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_420
[4] „Działania UE na rzecz rozwiązania problemu odpadów tworzyw sztucznych”, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2020