KGL O NAS PROFILOWE 13

twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego rozwoju technologii, projektowania i badań w obszarze innowacyjnych form i narzędzi do przetwarzania tworzyw sztucznych i termoformowania w spółce MARCATO.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego Spółki w celu dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa, która zostanie osiągnięta poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych, zasadniczo zmienionych produktów.

BENEFICJENT

Marcato Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU

26 094 142,50 PLN

DOFINANSOWANIE

4 349 700,00 PLN

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej przez firmę Marcato Sp. z o.o. do realizacji projektów badawczych i rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym związanych z dywersyfikacją prowadzonej obecnie działalności oraz poprawą konkurencyjności i innowacyjności firmy. Głównym przedmiotem działalności Centrum będzie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowywania i budowy modeli, prototypów oraz technologii wytwarzania innowacyjnych narzędzi i form do przetwarzania tworzyw sztucznych i termoformowania. Spółka obecnie jest wiodącym producentem opakowań oraz zajmuje się ekstruzją folii tym samym planowany projekt związany ze stworzeniem zaplecza badawczego oznacza dywersyfikację prowadzonej obecnie działalności. Projekt dotyczący inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej. Planowane prace i projekty badawcze będą realizowane samodzielnie i we współpracy z jednostkami naukowymi, firmami sektora MSP oraz organizacjami typu NGO. Równoległym celem jaki zamierza osiągnąć Wnioskodawca jest dyfuzja innowacji i kooperacja z innymi podmiotami.

W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo zamierza wybudować na posiadanej działce zlokalizowanej w miejscowości Rzakta (powiat otwocki) nowy obiekt kubaturowy dla potrzeb CBR o powierzchni całkowitej 3313 m2 z czego 1500 m2 jako koszt kwalifikowany (roboty i materiały budowlane) będzie przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W ramach inwestycji zostaną zakupione nowe środki trwałe w postaci niezbędnego wyposażenia badawczego i laboratoryjnego oraz wartości niematerialne i prawne w postaci dokumentacji technicznej oraz oprogramowania niezbędnych z punktu widzenia prowadzonej działalności B+R. Kosztem projektu są także koszty operacyjne prowadzonej działalności – koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu w ramach pomocy de minimis.

Planowana i opisana we wniosku inwestycja pozwoli na stworzenie niezbędnego zaplecza badawczego i przyczyni się do dywersyfikacji produkcji firmy oraz wzrostu potencjału innowacyjnego Wnioskodawcy. Dzięki takim rozwiązaniom firma Marcato osiągnie nową wartość dodaną w postaci nowych rynków dla działalności operacyjnej oraz nowoczesnego i optymalnego zaplecza badawczego niezbędnego dla dalszych planów związanych z rozwojem działalności produkcyjnej i innowacyjnej firmy.

Realizacja przedmiotowego projektu doprowadzi do stworzenia w firmie w Centrum Badawczo- Rozwojowym 16 nowych etatów kadry B+R gdzie ponad 60% nowozatrudnionych będzie legitymowało się wykształceniem wyższym, wykreowania nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii i produktów (form i narzędzi), nawiązania trwałej współpracy z firmami z sektora MŚP oraz jednostkami naukowymi i organizacjami NGO, aktywizacji zawodowej osób ze średnim i wyższym wykształceniem, eliminacji barier w dostępie do nowych miejsc pracy. Projekt będzie miał także pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju szczególnie w obszarze realizacji zasady 4R. Efektem realizacji projektu będzie znaczący wzrost nakładów na działalność badawczą oraz pozyskanie do współpracy innych jednostek B+R w obszarze realizacji inwestycji i procesu badawczego co dodatkowo będzie stymulowało uruchamianie nowych projektów B+R w przyszłości. Projekt dotyczy wprost KIS numer 6, 11, 13, 17 i 19 oraz wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Jesteś zainteresowany naszymi tworzywami?
Masz pytania dotyczące konkretnego produktu?
A może szukasz niestandardowego rozwiązania? Zachęcamy do kontaktu – wspólnie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

(+48) 22 321 30 00   |   info@kgl.pl