twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.kgl.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przy ul. Postępu 20 (05-080 Izabelin), posiadająca numer REGON: 017427662, numer NIP: 1181624643 oraz numer KRS: 0000092741. (adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 2. Dane osobowe zbierane przez KGL S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. KGL S.A. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis internetowy jak również dba o to, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne, ze względu na informacyjny charakter Serwisu.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. KGL S.A. oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. W szczególności serwis nie zawiera treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie internetowym w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie,
  2. archiwalnym (w uzasadnionych przypadkach) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów KGL S.A.).

 1. Jednakże, jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego w celu przesłania swojej aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy.
 2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 3. Przekazanie danych osobowych do KGL S.A. jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych uniemożliwi kontakt za pośrednictwem formularza internetowego.

Udostępnianie lub powierzanie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których KGL S.A. korzysta przy prowadzeniu Serwisu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom KGL S.A. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowymi, indywidualnymi zasadami przetwarzania danych zamieszczonych na naszym Serwisie internetowym. kliknij tutaj

Mechanizm cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies

Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż KGL S.A., które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. KGL S.A. nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których KGL S.A. przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. KGL S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem jednak, że wszelkie czynności dokonywane przez KGL S.A. nie mogą naruszać praw użytkownika.

Odnośniki do innych stron

 1. Strona www.kgl.pl zawiera odnośniki do innych stron.
 2. KGL S.A. nie odpowiada za treści zamieszczone na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności, którymi kierują się spółki administrujące poszczególnymi stronami.
 3. Ponadto strona zwiera odnośniki do mediów społecznościowych, na których KGL S.A. prowadzi swoje profile.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych - jeżeli zdaniem osoby, której dane osobowe są przetwarzane, nie ma podstaw do tego, aby KGL przetwarzał te dane osobowe, osoba ta może żądać, aby KGL je usunął;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać, aby KGL ograniczył przetwarzanie tych danych osobowych wyłącznie do przechowywania lub podejmowania czynności uzgodnionych;
 5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu KGL zaprzestanie przetwarzania danych w celu lub celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza regulacje wynikające z RODO;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które KGL przetwarza na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody prosimy kierować na elektronicznie na skrzynkę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub listownie na adres siedziby spółki.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021 r.

Wersja do pobrania